คู่มือการดูแลผู้สูงอายุภาวะข้อเข่าเสื่อม

20 กรกฎาคม 2017 | สุขภาพ/ออกกำลังกาย

โรคข้อเข่าเสื่อม Osteoarthritis of the knee

ข้อเข่าเสื่อมหรือโรคข้อเข่าเสื่อม เป็นภาวะของข้อเข่าที่ผ่านการใช้งานมาเป็น เวลานาน เกิดการเสื่อมของข้อเข่า มีการผิดรูปของขอเข่า โรคข้อเข่าเสื่อมกัพบในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความเจ็บปวด ทรมานเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลง และทำให้ โรคอื่นๆ กำเริบ เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหติสงู เนื่องจากออกกำลังกายหรือปฏิบัติ กิจวัตรประจำวันได้ลดลง

 

สาเหตุความเสื่อมของข้อเข่า

– เมื่ออายุมากขึ้นมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมมาก เนื่องจากอายุการใช้งานข้อเข่ามาก

– พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 2-3 เท่า

– ในคนที่มีรูปร่างท้วมและอ้วน มีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมมากกว่า

– การใช้งาน ท่าทาง กิจกรรมที่มีแรงกดมากๆ เช่น ยกของหนัก นั่งพับเพียบ

– โครงสร้างเข่าผิดรูป เช่น เข่าโก่ง

– เคยประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บเรื้อรัง จากการทำงานหรือเล่นกีฬา

– โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เก๊าท์ โรคของต่อมไร้ท่อ

ความเสี่ยงของการนำไปสู่การเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

 

อาการและอาการแสดง

อารการปวด มีลักษณะการปวดตื้อๆ บริเวณข้อ อาการปวดมักเป็นเรื้อรังและมากขึ้น เมื่อใช้งานหรือลงน้ำหนักบนข้อเข่า อาการจะทุเลาลงเมื่อพัก บางรายอาจมีอาการตึง บริเวณข้อพับร่วมด้วย

ข้อฝืด พบได้บ่อยในช่วงเช้า แต่มักไม่เกิน 30 นาที หรืออาจเกิดขึ้นชั่วคราวใน ช่วงแรกของการเคลื่อนไหวหลังจากพักเป็นเวลานาน เช่น การลุกขึ้นหลังจากนั่งนานๆ

ข้อบวมและผิดรูป อาจพบเข่าโก่งหรือเข่าฉิ่ง

มีเสียงดังกรอบแกรบ ในข้อเข่าขณะเคลื่อนไหว

การรักษา

1. รักษาโดยไม่ใช้ยำ

– การลดแรงกดที่ข้อเข่า เช่น ห้ามนั่งยองๆ ห้ามนั่งพับเพียบ เพราะมีแรงกดต่อข้อเข่าถึง 5 เท่า ของน้ำหนักตัว

– การควบคุมน้ำหนักตัว

– การยืดกล้ามเนื้อและออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

– การใช้อุปกรณ์พยุงข้อเข่าและเครื่องช่วยเดินที่เหมาะสม

– การรักษาทางกายภาพบำบัด

2. กำรใช้ยำบรรเทำปวดและยำคลำยกล้ำมเนื้อ

3. กำรผ่ำตัดเปลี่ยนข้อเข่ำเทียม

 

การปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

เป็นการปรับเปลี่ยนอิริยาบถและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

  • การนั่ง ควรนั่งบนเก้าอี้ มีที่รองแขนเพื่อช่วยในการพยุงตัวลุกขึ้น ไม่ควรนั่ง พับเพียบ นั่งขัดสมาธิ นั่งคกุเข่า นั่งยองๆหรือนั่งราบกับพื้น หลีกเลี่ยงการยื่นนิ่งๆ นานๆ ควรมีการเปลี่ยนอิริยาบถ เช่น ลุกเดินไปมาอย่างน้อยทุกครึ่งถึง 1 ชั่วโมง นั่งเหยียดขา หรือบริหารกล้ามเนื้อเข่าร่วมด้วยเป็นระยะ
  • กำรนอน นอนบนเตียงสูงระดับเข่า ไม่ควรนอนราบกับพื้น ควรพักอาศัยอยู่ชั้น ด้านล่าง ขึ้นลงบันไดให้น้อยที่สุด เนื่องจากขณะที่ก้าวลงบันได จะมีแรงกดที่ข้อท้าวมาก
  • การยืน ควรยืนตรงให้น้ำาหนักตัวลงขาทั้งสองข้างเท่าๆ กัน
  • กำรเดิน ควรเดินบนพื้นราบ ใส่รองเท้าแบบสวม พื้นนุ่มกระชับพอเหมาะ หรือ ใช้เครื่องช่วยเดินที่เหมาะสม
  • การใช้ห้องน้ำ ควรใช้ชักโครก ถ้าห้องน้ำเป็นส้วมซึมควรใช้เก้าอี้ที่มีรูตรงกลาง หรือเก้าอี้นั่งถ่าย ควรมีราวจับยึดที่เหมาะสม
  • การควบคุมนน้ำหนักให้เหมาะสม ผู้ที่น้ำหนักเกิน ควรลดหรือควบคุมน้ำหนักไม่ ให้เพิ่มขึ้น โดยการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. Refresh the page and start browsing the site