ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

7 สิงหาคม 2017 | สุขภาพ/ออกกำลังกาย

ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

       โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ และผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เมื่อเกิด โรคและวจะก่อให้เกิดอาการต่างๆทางระบบประสาท ผู้ป่วยมักมีอาการทันทีทันใดแต่จะใช้เวลาในการฟื้นตัวค่อนข้างนานเป็น ความหนักใจต่อทั้งตัวผู้ที่เป็นโรคเองและต่อญาติผู้ดูแล

 

โรคหลอดเลือดสมองคืออะไร

โรคหลอดเลือดสมองสามารถจําแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

1. โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน เมื่อมีการอุดตันของหลอดเลือดในสมองจะทําให้สมองส่วนที่เคยได้รับเลือดมา เลี้ยงขาดเลือดไป เป็นผลให้สมองส่วนนั้นไม่สามารถทํางานได้ตามปรกติ อาการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาด
และตําแหน่ง ของสมองที่ขาดเลือด สาเหตุของหลอดเลือดตีบตันเกิดได้จาก

ก. มีความผิดปกติของหลอดเลือด หรือหลอดเลือดแข็ง เกิดจากมีไขมันและหินปูน มาสะสมที่ผนังด้านในของหลอด เลือด ทําให้รูทางเดินของหลอดเลือดแคบลงเรื่อยๆ จนมีการอุดตันในที่สุด โรคของหลอดเลือดนี้อาจเกิดกับหลอดเลือดในสมอง เอง หรือหลอดเลือดใหญ่บริเวณคอที่ส่งเลือดมาเลี้ยงสมอง การเกิดหลอดเลือดแข็งนี้ พบได้มากในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคต่างๆ ที่เป็น ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือดื่มสุราจัด แนวทางการป้องกัน ก็คือ การระวังรักษาและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ผู้ป่วยส่วนน้อยเกิดหลอดเลือดอุดตันจากโรคของหลอดเลือดเอง เช่นหลอดเลือดผิดปกติแต่กําเนิด หลอดเลือดอักเสบ หรือมีความผิดปกติในการแข็งตัวของหลอดเลือด

ข.  มีลิ่มเลือดหลุดจากที่อื่นมาอุดตันหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคหัวใจบางชนิด ได้แก่โรคลิ้นหัวใจพิการ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิด โรคหัวใจเหล่านี้มักจะทําให้มีลิ่มเลือด คือเลือดที่จับตัวกันเปน ก่อนเล็กๆ ในบางครั้งลิ่มเลือดเหล่านี้จะหลุดไปยังหลอดเลือดสมองทําให้เกิดการอุดตันได

2. โรคหลอดเลือดสมองแตก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงที่เป็นมานาน ส่วนน้อยอาจเกิดจากหลอดเลือด สมองผิดปกติ โรคหลอดเลือดสมองแตกอาจแบ่งได้เป็น

2.1 หลอดเลือดสมองแตกในเนื้อสมอง จะทําให้ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทขึ้นมาทันที เนื่องจากเลือดทื่ออกจะไปกดเบียดเนื้อสมองทําให้สมองทํางานผิดปกติ นอกจากนี้ยังเกิดความดันในโพรงกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยมักจะมี อาการปวดศีรษะ คลื่นไสอาเจียน ถ้าเลือดที่ออกมีจํานวนมากหรือเลือดออกในก้านสมองผู้ป่วยอาจหมดสติหรือเสียชีวิตได้อย่าง รวดเร็ว

2.2 หลอดเลือดแตกในชั้นเยื่อหุ่มสมอง สาเหตุมักเกิดจากการโป่งพองของหลอดเลือดสมอง บริเวณฐานกะโหลก ศีรษะ เมื่อมีเลือดออกในทันทีทันใดผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะรุนแรงมากอย่างที่ไม่เคยเป้นมาก่อน ในบางรายอาจหมดสติหรือ เสียชีวิตได้ตั้งแต่ระยะแรก จําเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างรีบด่วน

โรคหลอดเลือดสมองมีอาการอย่างไร

      โดยทั่วไปผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมักจะมีอาการเป็นขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีทันใด มีน้อยรายที่จะมีอาการเตือน มักจะมีประวัติว่าสบายดีมาก่อน อยู่ดีๆก็มีอาการชาหรืออ่อนแรงครึ่งซีก ปากเบี้ยวพูดไม่ชัด อาการของโรคหลอดเลือดสมองที่ ทราบและรู้จักกันดีคืออาการอัมพาตครึ่งซีกหรือชาครึ่งซีก เนื่องจากตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าสมองแต่ละซีกทําหน้าที่คุมร่างกายซีกตรงข้าม แต่อาการพิการเฉพาะที่อื่น ๆ ที่เกิดจากสมองก็เป็นได้แทบทุกอย่าง เช่น มองไม่เห็นครึ่งซีก, พูดไม่ชัด, กลืน ไม่ได้, ไม่รู้ตัว ฯลฯ อาการที่สําคัญได้แก่

1.  อ่อนแรงครึ่งซีก มีอาการแขนขาอ่อนแรง ยกไม่ถนัดเดินลําบาก อาจมีปากเบี้ยวร่วมด้วย อาการอ่อนแรงนี้ถ้าเป็น น้อยอาจเรียกว่าอัมพฤกษ์ ถ้าเป็นมากจนขยับไม่ได้เลยเรียกว่าอัมพาต

2.  ชาครึ่งซีก อาจพบร่วมกับอาการอ่อนแรง หรือไม่ก็ได้ ชาในที่นี้หมายถึงการเสียความรู้สึกเจ็บ, สัมผัส เมื่อหยิกหรือ จับบริเวณที่ผิดปกติจะรู้สึกน้อยลงหรือถ้าเป็นมากอาจไม่รู้สึกเลย

3. ลิ้นแข็งพูดไม่ชัด เกิดอาการทํางานของกล้ามเนื้อลิ้นและปากผิดปกติ สืบเนื่องมาจากโรคในสมอง

4.  พูดลําบาก พูดตะกุกตะกักหรือฟังภาษาพูดไม่เข้าใจ เกิดจากโรคที่สมองซีกซ้าย ซึ่งเป็นสมองข้าง เด่นควบคุมเกี่ยวกับภาษา

5.  คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ โดยทั่วไปอาการเหล่านี้มักจะเกิดจากโรคหูส่วนใน แต่ก็มีบางครั้งที่เกิดจากโรคหลอด เลือดจากบริเวณก้านสมอง

6.  อาการเห็นภาพซ้อนเป็น 2 ภาพ มักจะเกิดจากโรคบริเวณก้านสมอง

7.  เดินเซ ทรงตัวไม่อยู่ อาจร่วมกับอาการอ่อนแรงหรือไม่ก็ได้ เกิดจากโรคบริเวณสมองน้อย หรือก้านสมอง

8. หมดสติทันที มักจะเกิดจากสมองเสียการทํางานไปมากโดยเฉพาะบริเวณก้านสมอง หรือเกิดจากหลอดเลือดสมอง แตกที่รุนแรง

       ในกรณีที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแตก ผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดศีรษะและคลื่นไส้อาเจียนมากร่วมกับอาการอ่อนแรง ในบางรายอาจถึงกับหมดสติ ความรุนแรงของอาการของโรคหลอดเลือดสมองขี้นกับตําแหน่งของสมองที่เกิดโรคและปริมาณ ของสมองที่ถูกทําลายไป ถ้าโรคเป็นน้อยและได้รับการรักษาทันท่วงที ผู้ป่วยก็อาจหายได้เองในเวลาเป็นนาที หรือเป็นวัน ถ้า เป็นมากและรุนแรงผู้ป่วยก็อาจเสียชีวิต อย่างไรก็ตามผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีความพิการเกิดขึ้น ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดความพิการ พอช่วยตัวเองได้ บางรายอาจช่วยตัวเองไม่ได้ต้องมีคนพยาบาลตลอดเวลา หรือบางรายอาจไม่รู้สึกตัวไปเลยก็ได้

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. Refresh the page and start browsing the site